WILDSPLAAS AANGRENSEND TOT VAALRIVIER – GEDEELTE 16 VAN DIE PLAAS RUSTKRAAL 129, DISTRIK MAKWASSIE :  POA